Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow İnceöz'ce Köşe Yazısı arrow Garagış Basdıdu
Garagış Basdıdu Yazdır E-posta
Garagış Basdıdu

Garagış geldi. Her taraftan gış habalları geliyoru. Gözel yurdumuz gış altında. Gar altında. Yollarda gazalar olmıya başladı. Eskikine nazaran gazalarda azalma va. Şükür döölet zengünledi. Güçlü. Yolları neyi hemen açıyoru. Gıreydeller geyce gündüz çalışıyoru. Allah döölete zaval vermesin. Billimizi dillimizi bozmasın. Başımızdakılara akıl fikir versin. Firasetlerini ziyade gılsın. Güç guvat versin. Allah düşmannarımızın oyunnarını da kendi başlarına çevürsün.

Gözel ülkemiz gar altında. Esgiden gışlar gözel geçerdin. Fakıllık fıkaralık vardı emme gışlar o gada goymazdı adama. Aaar gelmezidi. Köylü fıkara olsa da sıhhatlıydı, çevüüdü, zindeydi. Yidüklerinde içdüklerinde bi meymenet vardı. Ekmeklerin mayasını ebelerimiz dutardı. O mayalardan bişirülen ekmekler murul murul gokardı. O bulgullar, tarhanalar murul murul gokardı. O kül çörekleri, söbeler, bannaklar, halkalar neydi. . Dadına doyulmazdı. Tava çörekleri eccük löküs oludu. Yaalanu süslenü gatmer gatmer oludu. Eccük üşünüdü, eller yarıludu gışın. Dama daşa baka baka , sook suya sokunca emme bi gırempert sürülü geçer giderdi. Bazen de geçmezdi. Adamı uuraşdurudu. El ayak yaraları eyi olsun deyi çam sakızıynan daalallarıdı. Ebeden dededen gamla bin çeşüt ilaç varıdın. Pek bi yan etgileri neyide yoodun elleem. Şindi Alamanya da adamların saç gılından ekmek mayası yapılumuş. Bu mayaları bize de satallarmış. Alamannarın berbellerinde biriken pis gıllarını alıp maya yapallarmış. Onu da bize satalarmış maya olarak. Ne günnere galduk ya Rabbi? La bula bula bunu mu buldunuz? Esgiden dışarıdan maya mı alınudu? Ebelerimiz, neneleriniz, analarımız kendi mayalarını kendileri dutardı. Fırıncı Hasan ırahmetlik kendi mayasını kendi eyşüdüdü. Murul murul gokardı büşüdükleri ekmekler ve fırancalalar.

Nerede o esgi gışlar. Şindi bi gış mı va? Nerede o püsgüllü ayazlar? Aaaçlar çiçek açmış gibi oludu sookdan. Derelerdeki otlar donunca çeşütlü buz şekilleri oludu. Pek hoşumuza gideridin. Dereler buz dutar sular görünmazidin. Buzlar çeşütlü şekil ve deseni gibi görünüdü. Pek hoşumuza gideridi. Aval aval bakar seyrederidük. Cizmesi olannar dere boylardı. Bazen yannışlıınan derin yellere giriverüdük.Cizmemiz su dolardı. Hemen boşalduduk emme gine de ayamız ıslanu ve üşürüdü. Üşüyen bebelerin sümükleri oklava gibi akarıdı. Bazen siler bazen de çekerdük. Analarımız “ ne çeküp durusunuz, galdurup yere atıversenize “ dellerdi. Burunnar gıpgırmızı olurdu.

Böyüklerin işi sırı sıpayı doyurup sulamakdı. Altını kürümekdi. Su getürüp odun yarmakdı. Analar, abılalar, ciceler de su getürü, hamur yuğuru, ekmek bişirü ve yemek yapardı. Hursat bulunca da suya gidelerdi. Guyubaşında bi köylü görülerdi. Dedigodu edellerdi. Garaguyu haber merkezi gibiydi. Olup bitenner ordan duyuludu. Yorum ve deelendürmeler orda yapuludu. Görüş ve fikiller ordan açuklanudu. Gadunnarımız sitres atmak içün guyubaşına gitmeyi ipinen çekellerdi. Orada belüllenüdü İncööz gündemi. Orada yapıludu önemli yorumlar. Orada yapıludu kıritikler ve eleşdürüler. Garaguyu haber merkezi bütün gücüynen çalışudu.

Gar eyice yaanca gayak merkezleri devriye girerdi. Köyümüzün çeşütlü gayak pistleri vardı. Birisi Omar Irzası’nın evinin arkasından başlar goca harmanı geçer, Alaaların küllükten, Mısdafa Kamal’ın evöönden deriye varıdu. Bi diyeri ise İpeşgızının evin arkasından gazancı yerine doru gayıludu. Bazen de Gırharman’a gidilüdü. Gırharman da uzun bi gayma pisdiydi. Taha başga biçok evönnerinde neyi gayma yeri oludu. Bu gayma yelleri bazen bi tehlike de arzederdi. Gelip giden basar düşerdi. Çonnarını gırılacak gibi oludu. Bazen sıır sıpa da gayar düşeridi. Emme onara bişiyi olmazdı.

O sooklarda, muntazam olmuyan evlerde hayat datlıydı. Örüsger damdan esince kilimleri galdurudu. Bazen fırtına, fışık ocakbaşını doldurudu. Emme gine de abdesler alunu namazlar gılınıdu. İbadetler yapıludu. Zabah namazından sonra mutlaka Guran , Yasin okunudu. Evler kitabullah nuruynan nurlanudu.Ayşam namazından sonra herkeş odıya toplanu, sohbetler edilü, çaylar içülü, yassular gılunu öyle daalınıdu evlere. Evlerde de zobıya atılan odunnarınan lamba ışıında eccük taha oturulu, dam daş gonturul edilüdü. Fazla oturuncak da acıkıludu. Çöreenen, hoşafınan bi yassuluk yinüdü. Midelerin feryadu durdurulu, yassuluu yiyincene bi aallık çöker ve gözler yatakda oludu. Iccak yorgannarın altına girilü ve delüksüz bi uykuya geçilüdü.

Zabah namazına ebeler, dedeler en erken galkardı. Önce pençireden bi bakallardı. “Gine yaamış mübarek. Mayşallah yarım metire taha yaamış. Bu geyce köye gurt gelmiş heralda. Şu goca izler gurt izi gibi söylenülerdi. Ediraf pek gözel görünüdü.Kesdeebenin evi, dere, meşeler, keklikler (gaklıklar) gazancıyeri, doruk, yeşiller pek manzaralı görünüdü.

Erkenden hazıllanan tarhanalar içilü, yoortlar bekmezler banılu ve dova yapılu şükür edilüdü. Herkeş işine gücüne daalıdu.Dama daşa bakma, afur kürüme, sıılları otlama, samallıkdan gegeynen ot çekme, gibi işlere bakıludu. Çileli gibi emme datlı ve bereketliydi köyler. Şindi şeellerdeyüz. Ne gapımızı çalan va, ne arayıp soran..Köylerde gursaamıza helal lokma girerdi. Şeherde yidüklerimiz içdüklerimiz haram mı? Bozuk mu? Belli devü. Şu imtihan dünyasında nefisler ırahat emme gönüller ırahat devü. Din iman zayıf. Gabir , mahşer, gıyamet va derüz gorkmayuz. Gul haggı yimeden utanmayuz. Hak hukuk diynemeyüz. Cahilye devri Arapları gibi güçlü güçsüzü ezer. Şerefsizlikler şeref olmuş. Şerefler garip galmış. Raabet eden yok. Akrabaa akrabadan gaçar olmuş. Gomşu gomşudan gaçar olmuş. Guvatlı guvatsuzu ezer olmuş. Haram helal diynenmez olmuş. Bebe belik gemi azıya almış. Din, namaz tesir etmez olmuş. Allah hayıra yetüre. Bu kötü durumdan da gabahatlı hoca geçinenner. Bi Muhammed AS ile başlıyan din dünyayı islah etmiş. Şindi binerce din adamı ortalı düzeldemeyyoru. Onnarın gutsalı ırahat ve keyifleri olmuş. Ümmeti Muhammedin evladı din örenmezmiş.,namaz gılmazmış, abdasında hata varmış, namazında gusur varmış, bunarı kim düzeldecek? Alimin fesadı alemin fesadı demiş böyükler. Himmete muhtaç dede, başkasına nası himmet ede? Demiş atalarımız. Mevla yönümüzü iman ve takvaya çevürsün. Ölmeden evvela ahret kepazelinden gorkup tekbir almak nasip etsin. Dert aaladu, aşk söyledümüş. Mevzu neredeeen neriye geldi..Ginede gusura bakman. Irahmetlik Dedenin Üseyin İncöözün derdini çeke çeke öldü. Filan niye şüyle yaptı? Şüyle edeydi taha eyi ederdi gibi söylenü durudu. Bize de ondan bulaşmış bu dert çekme hasdalıı heralda. Gusur eddüysek affola. Heydi Hocca galın…

Halliprehem Goçak 

İnceöz'ce Köşe Yazısı

İncööz Çobannarı
      Herkeş bilikü, esgiden her evde davar beslenüdü. Herkesin az çok davarı oludu. Büyle olunca da her evde bi çoban varıdı. Şüyle incöözü bi gözünüzün ööne getürün. Davarsuz ev yoodun. Herkeşin goyunu, geçisi, tekesi, oolaa,sıırı, sıpası varıdın. Zabahın erken vaatında davallar daa gider, ayşam ezeni okunukana köye gelüdü.
 
Düşünciye Daldım Gine
     Ey gidi günner ey. Ey erennerin garaltısında , örüsgellerin geçiş yeri olan incööz. Horuzunun sesini, köpeenin havlamasını, guşlarının cıvıltısını, helhellerinin uçuşunu , hacımuratlarının tafannarın ibüünde düneyişini özledim. Sokaklarda mayısa basmayı, daşlara furulan el tezeklerinin gokusunu özledim. Daşgapıda geçlerin seslerini, ebelerin bebelere ünnemesini özledim.
 
Garagış Basdıdu
    Garagış geldi. Her taraftan gış habalları geliyoru. Gözel yurdumuz gış altında. Gar altında. Yollarda gazalar olmıya başladı. Eskikine nazaran gazalarda azalma va. Şükür döölet zengünledi. Güçlü. Yolları neyi hemen açıyoru. Gıreydeller geyce gündüz çalışıyoru. Allah döölete zaval vermesin. Billimizi dillimizi bozmasın. Başımızdakılara akıl fikir versin. Firasetlerini ziyade gılsın. Güç guvat versin. Allah düşmannarımızın oyunnarını da kendi başlarına çevürsün.
 
YAYLA ZAMANI
YAYLA ZAMANI
Mayıs geldi koyun keçi kuzuladı,
Otları yeşerdi , inekleri buzaladı,
Mal sahiplerini bir telaş aldı,
Yaylalar güzeldir, göçmeli gayri.
 
 
İncöözde güssonu
     Havalar acıdı derdi böyükler. Havaların somasına. Örüsgeller emsiye başladı. İnsanı üşüdüyoru. Eccük örüsgerde galıve adamın gözlerinden yaş getürüyoru. Sadıklar , Garşıyaka efil efil esermiş.Çatılar vuu vuu edermiş. Eğer tıkkat edilmese sookdan eller yarulu. Gaylı çerçiden gırempert alacan ikide bi ellere sürecen deyi uuraş dur. Gış yaklaşdukcada iş güç bitsin deyi gayret çovalu. Aaaçların yaprakları sararmıya başlamış.
 
İncözde Bahar Kendini Gösterdi
   Gışın şiddeti azaldı. Gallar erimiye başladı. İnekler bızaladı. Goyun geçi guzuladı. Herkeşte her evde bi hareket va. Davallara, sııllara bakmak, odun yarmak, su getümek, ekmek aş hazıllamak gibi bi sürü iş va. Herkeş bi işinen uraşu. Herkeşde bi çalışma bi gayret va.Zabahınan erken galkılu. Dama daşa bakılu. Namazlar gılunu. Tarhanalar içilü. Yoortlar banılu. Mıhlamalar yinü. Gadunnar inek saama, damdan küpür kürüme , tezek yapma ve her tüllü ev işlerine goşalla.
 
İncözde Esgi Iramazanlar
      Hep esgileri özlerüz. Esgileri araruz. Aaah esgi günner, nerede esgi ıramazannar derüz. İnsan güccükene taha temüz oluyor. Yaradılış hılkatı bozulmamş oluyor herhalda kı, esgileri özleminen arayyoru. İnsanoolunu Allahım temüz yaradıyor. Akıl bali oluncana eğer dini bilgileri guvatlı devü, Allah gorkusu yoosa o kişi ahlaki bozuntuya urayyoru. Esgi gözelli galmayyoru. Bizde bundanmı nedür hep esgileri özleyyoruz.
 
Bayramınız Gutlu Olsun
   Gurbet ellerde köyümüzün ve gomşuların hayali, kelestisi gözümüzden gitmez. Ana baba olmayınca dünyanın dadı duzu olmayyormuş. Rezzak sıfatı olan mevlam herkeşe bi ırırzık gapısı açmış. Govalayıp sebebplerine yapışana rızgını veriyor. Yaradduklarının ırızgına kefil olmuş mevlam. Helalinden isteseniz helal verrün, yok nefis ve şaytanın dedühüne uyar harama tenezül ederseniz de haramdan verrün demiş. Kelime anlamıynan “ zayide alçak “ çok alçak demek olan dünyada imtihan içün varuz. Allahımız emür ve yasaklarını kitabı ve peygamberi vasıtası ile bizlere bildümüş.
 
incöözzde gış gözel
Şüküller olsun, bu sene gözel gar yaadı. Sular seller çovalacak. Dereler geç guruyacak. Guyular göngül göngül dolacak inşallah. Eccük zor oluyoru emme sonu bereket olacak deyi umuyoruz. Dova ediyoruz. Su getüme, davar sulama, odun yarma eccük zor emme olacak o gadar.
 
Bi böyük çıksada bi çekişse!
      Gurbet delle de bilmezdük. Böyükler aanadudu da, aazlarına bakar dinnerüdük. Gurbetin zolluunu. Gurbetin gariplihini. Hani bi esgi söz vadur “datmıyan bilmez “deyi. Angara’dakılar bilmezle gurbetlii. İşinde gücünde. Ara sıra denne varula. Gaynadula. Bayramda seyranda köye varula. Bi cenaze olu köye gidelle. Gonuyu gomşuyu bi görüle. İçinden gelüse bi hasiretlik giderüle. Evi olannar evini bi açar. Akrabası olannar bi yanına gider. Bi dadımlık köy havası çeker.
 
Ey ahali duyduk duymadık demeyiiin...yayla zamanı

    İncöözde bahar geldi. Çimenner yeşermiye başladı.Davallar, sııllar meraya çıkmıya başladı. Otlar büyümüye başladı. Ekinner yeşermiye başladı. Gaylı tallalar gorunmalı. Ekinner, fiyler gorunmalı. Yaylıya göçülmeli. Böyükler de büyle düşünüllermiş. Gaylı yayla zamanı geliyor. En erken Hacıgiller göçelle. Bi çobannık sırı mı? Irahatlık mı? Bilemeyüz. Emme ilkin hacıgiller göçelle hep. Bu usül hep büyle gelmiş gider. En az bi hafta önceden göçelle.

 
Hasdalıklar Çovaldı !
"Her yeni esgir, her dovan ölür" buyurmuş peygamberimizin anası Hazireti Halime. İnsanoolunun belli bir ömürü vadur. Naganana olduhunu, müddetini anca Allahımız bilü. Emme hasdalıklar bi çovalı gibime. Yidühümüzden mi? İçdühümüzden mi, bilmen?
 
İncözde Düünler Bi Başga Oludun!
   Gelenek ve göreneklerimiz bizim süsümüzdür. Untulmaması lazım. Eski güzelliklerimiz gıpta ve özlem ile hatırlanıyor. İnceözce diliyle maziyi hatırlayalım.
 
İnceöz'ce Köşe Yazısı
İncöözün saygıdeğer gomşularına selam ve hörmetler olsun. Çok şükür bu günneri de gördük. Yaşıyannar neler görümüş neler. Köyümüzün böyük dertleşme sitesi açıldı. Hatıpların Halliprehem senelerce uuraşı durudun site yapacan deyi.
 
Şennik yapılmış yaylamızda emme!
  Zaman geçdükce insannar deyişiyor. Irahatlık, vallık çovalıyor. Çeşüt çeşüt yiyecekler, geyecekler, eşyalar almak münkün. Herkeş sosyetik olmuş. Biırahatlık, bi, ferahlık va. Va emme bişii pek gözel devü. Esgi insannık ve candannık yok. Zufralarımız evlerimiz misafirsüz galdı. Zuframıza bi akrabamız oturacak deyi gorkar olmuşuz. Esgiden baba ve dedelerimiz akrabadan ayrıgalamazdı. Onnarı görmeden duramazdı. Biribillerini arar ve sorallarıdın. Onnar belki fıkarayıdın emme pek datlı adamlarıdın.
 

Duyurular

İnceöz Köyü Odası   ÖNEMLİ DUYURU!
SİTEMİZE GÖSTERİLEN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
SİTEMİZİN İÇERİĞİNE DAHA RAHAT ULAŞABİLMENİZ İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ.
DAHA SONRA HER ÜYEMİZE YETKİ VERİLEREK SİTE İÇİNDE AKTİF OLABİLMESİNİ VE HER TÜRLÜ HABER ,DUYURU,DAVETİYE,YAZI,RESİM VE VİDEO EKLEYEBİLMESİ SAĞLANACAKTIR.
ÜYE OLARAK GİRİLDİĞİNDE ÜYELİK ADINIZ VE SİTEDE KİMLERİN OLDUĞU GÖRÜLEBİLECEKTİR.
SİTEMİZ ÜYE OLANLAR ARASINDA İLETİŞİMİ SAĞLAMAK ÜZERE KÖY ODASI BÖLÜMÜ AÇILMIŞTIR.

Sitemize Gönderebilecekleriniz Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecek
Siz değerli köylülerimizden sitemize üye olmanızı ve girişlerinizi üyelik şifrenizle yapmanızı istemiştik.Sitemize üye olanlar sitemize her türlü bilgi,belge,davetiye,yazı,resim ve haber girişlerini yapabileceklerdir.
Bizimle paylaşmak istediğiniz ileriye dönük fikirleriniz,acınız ,sevinciniz ,duygu, düşüncelerinizi ve haberlerinizi bekliyoruz.Sitemiz sizlerin gönderdiklerinizle zenginleşecektir.
Köyümüze Ait Web Sitesi

Siz değerli köylülerimize ulaşmak,karşılıklı iletişimi gerçekleştirmek,köyümüz gençleri arasındaki aynı köyden olma ortak bilincini geliştirebilmek ve köyümüzle ilgili her türlü haberi paylaşmak amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

Gençlerimizin bu siteye sahip çıkmaları ve benimsemeleri,gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz.Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
H.İbrahim Koçak
Ahir zaman. İşareti dinin, insani ve akr
H.İbrahim Koçak
Mustafa Bey, 
Şifremi unutmuşu
H.İbrahim Koçak
Memleket haberlerini,sitelerini izlerken
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Okuyucu Yorumları

  • 07-12-2013 tarihinde öğlen 12:00 da Kezban Çevik'i...
  • mustafa hocam resim eklemek istiyorum. nasıl ekley...
  • o tarihlerde açıköğretim sınavı var keşke bir haft...
  • Halil İbrahim hocam ağzına yüreğine kalemine sağlı...
  • allah bağışlasın. iyi ki doğdun elif duru

Radyo Slow Fm


Sitene Radyo Ekle


Üye Girişi

Üye GirişiKDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi